Info VCP voor DojoLeider

Wat is een VertrouwensContactPersoon (VCP)?

Een vereniging wil nátuurlijk een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met haar of zijn sport, of dat nou kendo, iaido of jodo is. Het aanstellen van een VertrouwensContactPersoon kan dan negatief klinken: we doen er met elkaar immers alles aan om juist zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen de NKR te voorkomen.

Waarom een VertrouwensContactPersoon?

De praktijk binnen diverse sportverenigingen wees uit dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag helaas niet voorkomen kon worden. Binnen verenigingen willen wij dit graag voor zijn. Dat is dan ook één van de redenen waarom het goed is dat binnen verenigingen een VertrouwensContactPersoon aanwezig is. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft.

In de download onderaan dit artikel vind je het ‘functieprofiel VertrouwensContactPersoon’.

Voorkomen is beter dan genezen

De VertrouwensContactPersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóórdat er problemen zijn. Bij een VertrouwensContactPersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Daarbij: snel melden, erover praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.

Wanneer kun je terecht bij de VertrouwensContactPersoon van de NKR?

Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen jouw dojo of team klopt, dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon.

De vragen die je hebt kunnen gaan over:

  • Pesten en gepest worden.
  • Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort.
  • Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig.
  • Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hiermee te maken heeft.
  • Je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team.
  • Je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is.
  • Iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.
  • Het feit of je vraag bij de vertrouwenspersoon van de NKR op de juiste plaats is.

Hoe vertrouwelijk is een VertrouwensContactPersoon?

Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren! De gesprekken die er tussen jou en de VertrouwensContactPersoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar:

  1. toestemming voor hebt gegeven
  2. van op de hoogte bent

De activiteiten van de VertrouwensContactPersoon vallen onder de verantwoording van het Algemeen Bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de VertrouwensContactPersoon aan dit bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

Waar is de VertrouwensContactPersoon niet voor?

In principe is de VertrouwensContactPersoon er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hieromheen, die tussen vereniging en leden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen dojoverband en de betrokkene(n). Bij twijfel: bespreek met de VertrouwensContactPersoon of je vraag bij haar/hem op de juiste plaats is. De VertrouwensContactPersoon zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten de vereniging.

Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, of twijfels om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen via 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).

Cursus VertrouwensContactPersoon

NOC*NSF biedt een cursus VertrouwensContactPersoon aan. Deze cursus is bedoeld voor professionals en vrijwilligers binnen bonden en verenigingen met interesse voor de functie van VCP. De vereniging of bond kan hen opgeven voor het volgen van de cursus. Ook binnen de dojo kan een VCP aangesteld worden. Deelnemers aan de training hebben een leeftijd van minimaal 25 jaar en HBO-denkniveau. De cursus duurt twee dagdelen. Tijdens deze cursus wordt aandacht besteed aan de positie die de VCP inneemt wanneer er sprake is van een klacht. Er wordt ingegaan op de adviezen en de verwijzingen die mogelijk zijn. De cursus is niet alleen theoretisch, maar ook praktisch. Zo worden er praktische gesprekstechnieken geoefend. Al met al een veelzijdige training waarin de verschillende kanten van het werk van de VCP worden toegelicht en geoefend. De opleiding wordt afgesloten met een certificaat van NOC*NSF.

Ik ben VertrouwensContactPersoon bij een dojo

Ben jij VertrouwensContactPersoon van een dojo? Dan hebben we een aantal handige hulpmiddelen voor je. Je vindt ze in de downloads onderaan dit artikel:

– een registratieformulier voor de VertrouwensContactPersonen

– een rapportageformulier voor de VertrouwensContactPersoon voor een (eventueel anonieme) rapportage aan bestuur of bond

– een protocol Sociaal Veilige Sportomgeving aangaande Seksuele Intimidatie (met daarin stapsgewijs de handelswijze van de VCP in het geval hij/zij in vertrouwen op de hoogte wordt gebracht van een incident Seksuele Intimidatie)

– een stappenplan melding ongewenst gedrag

– een hulpmiddel voor het beoordelen van een melding ongewenst gedrag

Downloads: Gedragscode binnen NKR

Protocol sociaal veilige sportomgeving

Rapportageformulier VCP

Functieprofiel VCP