Vertrouwenspersoon

DE VERTROUWENSCONTACTPERSOON (VCP)

Wanneer? Wie? Hoe?

Bij de VCP kunnen leden, trainers, coaches, begeleiders en leden van commissies van de NKR terecht wanneer er problemen of misstanden zijn en/of er sprake is van verbaal, non-verbaal of seksueel grensoverschrijdend gedrag of het vermoeden daarvan (pesten, gepest worden, discriminatie op basis van huidskleur, geloof of seksuele voorkeur, fysieke grensoverschrijdingen of vermoeden daarvan en machtsmisbruik).

Je kunt er dus terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd wordt. De vragen zullen in principe vertrouwelijk behandeld worden.

De activiteiten van de VCP vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Dus wanneer er een melding is, rapporteert de VCP dit geanonimiseerd aan het bestuur, tenzij dit om bepaalde redenen niet kan, dan zal na overleg met de melder anonimiteit opgeheven worden. De ervaring leert dat leden soms aarzelen om te melden of advies te vragen omdat men vreest dat het heel groot gemaakt wordt. Het is juist de intentie van de VCP om het klein te houden en problemen in een zo vroeg mogelijk stadium op te lossen.

De VCP is er niet voor verschillen van inzicht over technisch beleid zoals gevoerd door trainers, coaches, voor commissies en bestuur, voor problemen over teamsamenstellingen of problemen over besluiten van Bestuur of Ledenvergadering.

Als een melding wel bij de VCP thuishoort staan er meerdere mogelijkheden open: een telefonisch of mondeling advies of een gesprek. Op basis van de bevindingen zal de VCP zich een oordeel vormen en zal de betrokkene geïnformeerd worden over mogelijke vervolgstappen en over de (externe) instanties waartoe de betrokkene zich kan wenden voor de verschillende vervolgstappen. Er kan overleg plaatsvinden met de Vertrouwenspersoon van de NOC NSF.

De vertrouwenspersonen van de NKR is:

Marije Wouters
Contact: vcp@nkr.nl
Telefoon: 06-19628999

Spreek altijd even in als ik niet opneem, dan ben ik zo snel mogelijk terug.
Mocht je geheel anoniem je verhaal kwijt willen, dan kan dat via een chat:
www.fier.nl/chat-sport
Wil je meer weten over veiligheid in sport of hulp willen op een andere manier, dan kan je terecht bij:

Centrum Veilige Sport
0900 2025590
www.centrumveiligesport.nl

Heb je dringend contact nodig i.v.m. seksueel geweld, dan kun je terecht bij:
Centrum Seksueel Geweld
0800 0188
www.centrumseksueelgeweld.nl            (ook met chatfunctie)

Deel op