Shogo reglement NKR

Vastgesteld door het bestuur tijdens bestuursvergadering d.d. 27 februari 2018. Aangepast in bestuursvergadering d.d. 18 januari 2021.
Shogo-titels worden uitsluitend door het bestuur van de NKR toegekend. Het bestuur doet geen openbare uitspraken over inhoudelijke argumentatie betreffende al of niet toekennen. Een kandidaat wiens toekenning wordt geweigerd kan verzoeken om een mondelinge toelichting op de afwijzing door de voorzitter van de NKR.
Om voor toekenning van de titel renshi of kyoshi in aanmerking te komen, moet een kandidaat minimaal aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. Leden van de NKR kunnen de titel renshi aanvragen vanaf één jaar na het behalen van de zesde dan in de desbetreffende discipline; kyoshi vanaf twee jaar na behalen van de zevende dan in de desbetreffende discipline.
 2. Om in aanmerking te komen voor de titel renshi, moet de kandidaat beschikken over het diploma Leraar Martial Arts (LMA), niveau 3.
 3. Om in aanmerking te komen voor de titel kyoshi, moet de titel Renshi al toegekend zijn.
 4. De aanvraag dient schriftelijk te geschieden, gericht aan de voorzitter van de NKR, vergezeld van een curriculum vitae met relevante ervaring en prestaties.
 5. De titel renshi of kyoshi kan door het bestuur van de NKR worden toegekend als is aangetoond dat de kandidaat voldoet aan de voorwaarden genoemd in artikel 7 van de EKF Grading Rules. Hierin worden met name genoemd buitengewone persoonlijke kwaliteiten en vergelijkbare prestaties, speciaal op het gebied van training en organisatie. Hierbij kan gedacht worden aan organiseren van grote evenementen zoals een Europees kampioenschap of groot internationaal seminar alsmede langjarige bestuurslidmaatschappen. Een kandidaat moet dus gedurende lange tijd en op een breed vlak van buitengewone betekenis zijn geweest voor de NKR.

Als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan neemt het bestuur de aanvraag in overweging.

Het bestuur zal in vergadering ook de volgende punten beoordelen met betrekking tot het algemeen functioneren van de aanvrager:

 • Aan alle betalingsverplichtingen in NKR-verband is voldaan.
 • De kandidaat is gedurende vele jaren van onbesproken gedrag
 • Meerjarig dojo leiderschap wordt als positief aangemerkt, maar als zelfstandige motivatie als onvoldoende
  gekwalificeerd.
 • Voor een jarenlang bestuurslidmaatschap geldt hetzelfde.
 • Voor jarenlang trainerschap in een dojo dan wel NKR-verband geldt hetzelfde.
 • Een besluit tot toekenning van shogo door het bestuur van de NKR moet met unanieme stemmen worden genomen.

Er is geen examengeld. Het registratiegeld voor registratie bij de EKF bedraagt € 100,- per shogo. Hiervoor zorgt de NKR dat de shogo wordt vermeld in de online-database van de EKF. Daarnaast ontvangt de kandidaat een diploma.

Het bestuur van de NKR kan een NKR-lid een eerder toegekende shogo-graad ontnemen, of hem/haar opdracht geven afstand te doen van deze graad. Dit is mogelijk indien het bestuur vaststelt dat de desbetreffende persoon de graad heeft onteerd door zijn/haar handelen.

Deel op