Kendo Agenda

Kendo - Fumetsu-cup

When
Sunday 2 okt 2022 10:30 - 16:00
What
The FuMetsu Cup is the first tournament in a long time in Topsport Centrum Rotterdam
Register, and we will setup teams of 3 players. Each team will have one mudan/ikkyu player, and is always the first player in all matches.

10:00 shinai check
10:30 opening ceremony

 
Location
Topsportcentrum Rotterdam
van Zandvlietplein 20
3077 AA Rotterdam

Registration is closed

Kendo Fumetsu-cup - Teams Randomized


Amici
     KATER, Sjoerd (Kendo Kai Den Haag)
     DETAVERNIER, Adrian (Kojika)
     STALPERS, Benjamin (WaShinKan Budojo)
Amigos
     ITO, Manabu (Kendokai Den Haag)
     LIPIńSKI, Lech (Museido)
     GONZALEZ, Nicolas (KKDH)
Amis
     VAN DER SCHANS, Mariella (Shinbukan)
     AKOPION, Taron (Kojika)
     MPOZI, Mugisho (Kendo Kai Den Haag)
Chingudeul
     NIEUWENHUIJZEN, Fred (Fumetsu)
     PIERCE-MELLY, Sophie (Museido)
     SUDAN, Puranjay (Kendo Kai DH)
Freunden
     GRüNE, Frank (Fumetsu )
     COFFA, Bo-D (Mokuseikan)
     DE BUCK, Louis (Kendo Kai Suzuki)
Friends
     DE CROON, Jonathan (WaShinKan Budojo)
     KWAKERNAAK, Quint (Kendo Kai Den Haag )
     DUIJNHOUWER, Ap (Fumetsu)
Matties
     DOLLEE, Winston (Fumetsu)
     OROSZ, Gabor (Shin Bu Kan)
     STRUIJCKEN, Queste (WaShinKan Budojo)
Mellon
     NIEUWENHUIJZEN , Rick (Fumetsu)
     RUITER, Ryan (mokuseikan)
     ROEMER, Annemieke (Kendo Kai Den Haag)
Pheuxn
     RATCHATASAVEE, Pakwan (Fumetsu)
     KARATSU, Kenichi (KKDH)
     BAKKER, Ica (Mokuseikan )
Teman-Teman
     TJON-KON-FAT, Suraya (Kendo Kai Den Haag)
     DE JONG, Quirijn (Renshinjuku)
     EIJSERMANS, Stijn (Fumetsu )
Tomodachi
     VAN LAECKEN, Ken (Kenseikan)
     WADA, Kenji (WaShinKan Budojo)
     ALTHOFF, tenoch (FuMetsu)
Venner
     VAN DER WOUDE, Makoto (Shunshinkai)
     TANG, Lai Mei (Fumetsu)
     HAIJER, Harmen (Shinbukan)
Vrienden
     SARMA, Shido (Washinkan KKDH)
     DANIëLS, Rudy (WaShinKan Budojo)
     EL-KOBROSSI, Timothy (Fumetsu)
Yujin
     UNO, Taichi (Fumetsu)
     SONNEVELD , Jon (KKDH)
     ALGHABBACH, Nart (Kendo Kai Suzuki)

1
1
2

0
0 1
iets?1 1

Poule 1.1

Kendo Fumetsu-cup - Teams Randomized

Champion:

 


Shiaijo A

Shiaijo B

Poule 1

Tomodachi
Vrienden
Pheuxn
Friends
Amici
Deel op