Laatste nieuws FOG vs Corona-virus

Maatregelen door kabinet verlengd 
Alle sportaccommodaties zullen gesloten blijven tot en met 28 april. Ook blijft het in ieder geval verboden tot en met 28 april om bijeenkomsten te organiseren. Het verbod op het houden
van vergunningplichtige evenementen is gehandhaafd tot de eerder gekozen datum van 1 juni.

Brief aan VSG / VNG: uitstellen innen van huur voor sportaccommodaties 
De huidige coronacrisis heeft een forse impact op de liquiditeitspositie van veel verenigingen. Veel verenigingen huren hun sportaccommodatie direct of indirect van de gemeente. Daarom hebben wij de Vereniging Sport en Gemeenten per brief gevraagd om via de VNG(Vereniging Nederlandse Gemeenten) de Nederlandse gemeenten op te roepen het innen van huur voor sportaccommodaties uit te stellen en deze problematiek en mogelijke compensatie via gemeenten te bespreken met de Rijksoverheid. Gesprekken hierover tussen de VNG en de Rijksoverheid vinden plaats. Zodra we de coronacrisis achter ons hebben gelaten kunnen sportverenigingen dan met hun eigen gemeente inventariseren hoe groot de financiële schade is, in hoeverre de directe en indirecte noodmaatregelen van het Rijk soelaas hebben geboden en op welke manier en in welk tempo eventuele achterstallige huur voor de accommodatie zo mogelijk alsnog kan worden voldaan. Wij blijven hierover in nauw contact met de VNG en de VSG.

Mulier Instituut onderzoekt de financiële impact coronacrisis voor sportverenigingen 
Deze week start het Mulier Instituut, in overleg met VWS, de VSG en NOC*NSF, een onderzoek onder sportverenigingen naar de financiële impact van de coronacrisis. Via een vragenlijst kan een vereniging aangeven welke gevolgen zij zien en in hoeverre de verschillende compenserende regelingen soelaas bieden. Alle sportverenigingen in Nederland kunnen aan dit onderzoek meedoen. Hoe completer het beeld dat uit het onderzoek naar voren komt, hoe gerichter er noodmaatregelen getroffen kunnen worden. Een uitnodiging daarvoor met link naar de vragenlijst zullen wij daarom aan alle bij ons aangesloten sportbonden sturen, met het verzoek die onder de verenigingen te verspreiden.

SBI-codes noodloket TOGS 
Vrijdag 27 maart is het noodloket voor ondernemers geopend, of zoals het officieel heet
de beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19. Ook sportverenigingen kunnen onder bepaalde voorwaarden hier een aanvraag doen voor een tegemoetkoming van € 4.000. Op basis van de KVK SBI-code wordt bepaald of een aanvrager tot één van de sectoren behoort waarvoor deze regeling is bedoeld. Nu blijkt dat de lijst met SBI-codes die wordt gehanteerd niet volledig is, vanuit het oogpunt van de sport. Met het ministerie van VWS zijn wij in gesprek om dit zo snel mogelijk te herstellen. Ook zijn we in gesprek over topsporters i.r.t. het loket. De verwachting is dat RVO de lijst op korte termijn, mede op basis van onze signalen, gaat aanpassen. Mochten er later deze week nog steeds signalen zijn van sportorganisaties die door de SBI-code niet in aanmerking komen, geeft dat dan door de FOG(graag alleen aan ondergtekende!).

NOC*NSF informatie website Corona Virus en sport 
https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport