Resultaten Edo Cup en Odinot Cup 2019

Individueel onder 14

1 – Ryan Ruiter (Mokuseikan)
2 – Kai Yoshimatsu (Renshinjuku)
3 – FabrizioKniese(Mokuseikan)
3 – Yuta Koshidaka (Renshinjuku)
FS Yuta Koshidaka (Renshinjuku)

Individueel onder 18

1 – Bo-D Coffa (Mokuseikan)
2 – Yujie Zhan (Renbukan)
3 – Nagisa Nakagawa (Renshinjuku)
3 – Levi van Krimpen (Renbukan)
FS Noia Pasma (Washinkan)

Odinot Cup (50+)

1 – Koos van Hattum (FuMetsu)
2 – Frank Grüne (FuMetsu)
3 – Hugo Trouw (FuMetsu)
3 – Rudy Daniels (Washinkan)
FS Naoki Onozato (Renshinjuku)

Edo Cup (3 vs 3)

1 – Renshinjuku A
Sayo van der Woude (Renshinjuku)
Jouke van der Woude (Renshinjuku)
Makoto van der Woude (Renshinjuku)

2 – FuMetsu 1
Joeri van der Burgh (Fumetsu)
Mariella van der Schans (Fumetsu)
Dai Linh Nguyen (Fumetsu)

3 – Higashi2Museido
Fleur Smout (Museido)
Pepijn Boomgaard (Museido)
Olga Morozova (Museido)

3 – Renbukan 1
Bram Verhaegh (Renbukan)
Levi van Krimpen (Ren Bu Kan)
Yujie Zhan (Renbukan)

FS Soesanto Bosari (FuMetsu)

Edo Do: Levi van Krimpen (Renbukan)

Deel op
Geplaatst in Kendo.