logo
            AANVRAAG LIDMAATSCHAP NEDERLANDSE KENDO RENMEI

  

          

  

Ondergetekende wil graag lid worden van de N.K.R. per lopend kwartaal (1 jan, 1 apr, 1 juli, 1 okt)

Vul hieronder met Ja of Nee de discipline aan, vul uw dojo naam en dojo plaats in.
   *Dojo Kendo:   

      *Dojo Iaido:   

       *Dojo Jodo:   

Zanshin, het bondsblad wat 4x per jaar verschijnt, gaat u digitaal per email ontvangen
Als u deze expliciet per post wilt ontvangen geeft dit dan aan in opmerkingen


        

     


Indien u accoord gaat met de Automatische Incasso 1x per jaar, krijgt u de korting die hieronder staat beschreven.
U wordt dan ook gevraagd het IBAN-nummer en naam Houder, apart via mail aan de secretaris door te geven op emailadres: jokedejong@nkr.nl.
De 1e betaling na inschrijving zal aan voor het eind van het ingeschreven kwartaal plaats vinden.
Als u geen toestemming geeft voor de incasso, ontvangt u geen korting en ontvangt u een betalingsverzoek op het door u gegeven emailadres._______________________________________________________________________________________________________________________
Algemene Voorwaarden Het lidmaatschap van de NKR loopt per kalenderjaar. De contributie voor 2024 is vastgesteld op € 70,00 en € 35,00
voor junioren t/m 17 jaar.
Opzegging van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te geschieden voor 1 december van het lopende kalenderjaar.
Wordt men in de loop van het jaar lid, dan betaalt u de contributie, die voor de rest van het jaar is verschuldigd.
Er kan per kwartaal worden ingeschreven.
Op grond van deze aanmelding zal de secretaris u een lidnummer sturen met voor de 1e keer een
incasso- of betalingsverzoek voor het lopende jaar.
De hoogte is afhankelijk van de ingangsdatum. Indien u toestemming heeft gegeven voor automatische incasso
gaat u een korting ontvangen van respectievelijk € 5,00 voor senioren en € 2,50 voor junioren.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Door invullen van Accoord, Datum, Plaats geeft u aan dat de aanvraag is gedaan door een persoon van 18 jaar of ouder.
Dan wel door ouders of verzorgers voor personen jonger dan 18 jaar.

Wanneer u voor 1 december van het lopende kalenderjaar aangeeft het lidmaatschap te willen beëindigen, en u heeft een toestemming
gegeven voor automatsche incasso zal deze ook op tijd kunnen worden gestopt.

__________________________________________________________________________________________________________________________